Electrical & Wiring


12v & 24v Accessory Plug

12v & 24v Accessory Plug

$10.00

12v Accessory Plug

12v Accessory Plug

$10.00

12v Accessory Socket

12v Accessory Socket

$11.00

12v Circuit Breaker - 20amp

12v Circuit Breaker - 20amp

$7.50

240v Power Flange, Black

240v Power Flange, Black

$6.50

240v Power Flange, White

240v Power Flange, White

$8.50

240v Power Inlet - BLACK

240v Power Inlet - BLACK

$27.50

240v Power Inlet - WHITE

240v Power Inlet - WHITE

$33.00

240v Power Outlet - BLACK

240v Power Outlet - BLACK

$27.50

240v Power Outlet - WHITE

240v Power Outlet - WHITE

$27.50

240v Power Spacer Block

240v Power Spacer Block

$12.50

Anderson Plug - Dust Cover

Anderson Plug - Dust Cover

$11.00

Anderson Plug - Handle Kit

Anderson Plug - Handle Kit

$11.00

Anderson Plug 50A - Grey

Anderson Plug 50A - Grey

$11.00

Anderson Plug 50A - Red

Anderson Plug 50A - Red

$12.00